15 muaj burgim ndaj të akuzuarit për sulm ndaj pjesëtarëve të KFOR-it dhe Policisë në Zveçan
Foto: Laura Hasani

15 muaj burgim ndaj të akuzuarit për sulm ndaj pjesëtarëve të KFOR-it dhe Policisë në Zveçan

Kronika June 24, 2024 - 12:36

Gjykata Themelore në Prishtinë e ka dënuar me 15 muaj burgim të akuzuarin për sulm ndaj KFOR-it dhe policisë së Kosovës në Zveçan.

Ai gjithashtu është shpallur fajtor dhe është dënuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej gjashtë muajsh edhe për veprën penale “Pjesëmarrja në turmë që kryen vepër penale dhe huliganizmi”.

“Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti Special, ka vendosur në çështjen penale kundër të akuzuarit N.O., për veprën penale “Sulmi” ndaj personit zyrtar dhe “Pjesëmarrja në turmë që kryen vepër penale dhe huliganizmi”.

“I akuzuari N.O. është shpallur fajtor dhe është dënuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej pesëmbëdhjete (15) muaj për veprën penale ‘Sulmi’ ndaj personit zyrtar, i cili dënim do të ekzekutohet menjëherë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Koha e kaluar në masën e paraburgimit nga data 23.06.2023, do t’i llogaritet në dënimin e shqiptuar me burgim”.

I akuzuari N.O. është shpallur fajtor dhe është dënuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej gjashtë (6) muaj edhe për veprën penale ‘Pjesëmarrja në turmë që kryen vepër penale dhe huliganizmi’, e që konform Nenit 44, paragrafi 1 të KPRK-së, me pëlqimin e të akuzuarit dënimi me burgim i zëvendësohet me dënimin me gjobë, në shumë prej dymbëdhjetë mijë eurove (12.000 €), të cilin dënim duhet ta paguaj në afat prej 15 ditëve pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Në rast se i akuzuari nuk dëshiron apo nuk mund ta paguajë dënimin me gjobë, gjykata komfor Nenit 43, paragrafi 3 të KPRK-së, dënimin me gjobë do t’ia zëvendësojë me dënim me burgim, duke iu llogaritur njëzet euro (20 €), për një ditë burgimi”, thuhet tutje në komunikatën e Gjykatës.

Gjykata njoftoi se të akuzuarit i vazhdohet masa e paraburgimit deri në kohëzgjatjen e dënimit, por jo më shumë se dënimi i shqiptuar me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë.

“Obligohet i akuzuari që ti paguaj shpenzimet e procedurës, në emër të paushallit gjyqësor shumën prej njëqind €uro (100 €), në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, po ashtu obligohet i akuzuari që në emër të kompensimit të viktimave të krimit të paguajë shumën prej njëqind €uro (100 €), në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi”.

“Me datë 29.05.2023, në intervalin kohor duke filluar nga ora 06:00 e deri në orët e mbrëmjes, në perimetrin në të cilin gjendet objekti i Komunës së Zveçanit, i akuzuari N.O. në koordinim me shumë të pandehur të tjerë të nacionalitetit serb nga Kosova dhe Serbia, kishin marr pjesë aktiv në grupin e personave në kryerjen e veprave penale serioze, në atë mënyrë që përmes përdorimit të dhunës i kishin sulmuar dhe kanosur ushtarët e misionit paqeruajtës të KFOR-it, duke përdorë mjete të forta, mjete shpërthyese të improvizuara si dhe armë të zjarrit nga të cilat janë lënduar të paktën tridhjetë (30) pjesëtar të forcave paqeruajtës të KFOR-it, tre (3) nga ta nga predhat e armëve të zjarrit si dhe disa pjesëtar të Policisë së Kosovës, të cilët kanë qenë në detyrë zyrtare për të garantuar rendin dhe qetësinë publike për të gjithë qytetarët në atë pjesë, e që me këto veprime kishin rrezikuar seriozisht jetën dhe trupin e këtyre personave zyrtar, e të cilëve edhe iu kishin shkaktuar lëndime të rënda trupore”, thuhet tutje në komunikatë. /Zëri