Shpallje, 21.11.2023

Shpallje, 21.11.2023

Shpallje November 21, 2023 - 16:24

Ibrahim Sinani shpall të pavlefshme diplomën e shkollës së mesme teknike “28 Nëntori”, Prishtinë.

Kompania NTP “Infinit” shpall të pavlefshme arkën fiskale me nr. 6K05504323, me numer fiskal të biznesit 600693122 dhe me numër unik 811153832, Malishevë.

Kompania NTP “Infinit” shpall të pavlefshme certifikatën me numër unik 811153832 dhe certifikatën e TVSH-së me numër 330139594, Malishevë.